Algemene voorwaarden voor eigen praktijk 

Algemeen 

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen, workshops, stiltedagen, cursussen en bijscholingen die Chantal Kok hanteert.
 • Alle trainingen, workshops, stiltedagen, cursussen en bijscholingen zullen hierna training(en) worden genoemd. 

Aanmelding 

 • Aanmelding voor een training vindt plaats door het INSCHRIJFFORMULIER volledig in te vullen en te verzenden. Uw inschrijving is definitief wanneer u een e-mail ter bevestiging van Chantal Kok ontvangen heeft dat u bent ingeschreven voor de betreffende training. 

Betalingsvoorwaarden 

 • De betaling van de training kunt u voldoen wanneer u een factuur van ons heeft ontvangen. De factuur wordt in de regel binnen een week na de inschrijving per e-mail aan u toe gezonden, tenzij u heeft aangegeven een factuur per post te willen ontvangen. 
 • De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening voldaan te zijn. Indien u de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, behouden wij het recht uw gereserveerde plaats aan een andere geïnteresseerde af te staan. Uw betalingsverplichting blijft ook dan van kracht. 
 • Wanneer u wenst dat op de factuur een andere naam en/of adres komt te staan dan bij ons bekend is (bijvoorbeeld van uw werkgever), vernemen wij dit graag zo snel mogelijk van u. 

Annulering 

In geval u uw inschrijving voor een training wilt annuleren, dient u rekening te houden met de volgende annuleringskosten: 

 • De wettelijke bedenktijd bedraagt 14 dagen, gerekend vanaf de inschrijvingsdatum. In deze periode zijn geen annuleringskosten van toepassing. 
 • Wanneer de training binnen 14 dagen na inschrijving begint, stemt u ermee in dat u afziet van de bedenktijd. 
 • Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de training zijn geen kosten verschuldigd. 
 • Bij annulering tussen drie en vier weken vóór aanvang van de training wordt € 25,- administratiekosten aan u in rekening gebracht. 
 • Bij annulering binnen drie weken voor aanvang van de training bent u het gehele bedrag verschuldigd. 
 • Annulering dient schriftelijk te geschieden: per post (Chantal Kok, Franciscanenlaan 19, 2408 KK Alphen aan den Rijn) of per mail (info@chantalkok.nl) Indien degene die annuleert zelf voor een vervanger zorgt, zijn geen extra kosten verschuldigd. 
 • Gemiste bijeenkomsten kunnen niet ingehaald worden vanwege het karakter van de trainingen. 
 • In geval van genoodzaakte afwezigheid van de deelnemer door ongewenste onvoorziene omstandigheden, zal in gezamenlijk overleg getracht worden tot een passende oplossing te komen. 
 • Bij onvoldoende inschrijvingen voor een training, behoudt Chantal Kok zich het recht voor om de training te verplaatsen naar een later tijdstip cq. de training te annuleren. In geval van volledige annulering, zullen reeds betaalde bedragen binnen vijf werkdagen teruggestort worden. 

Vertrouwelijkheid 

 • Alle persoonlijke informatie die door deelnemers van de trainingen aan Chantal Kok worden verstrekt, is vertrouwelijk en wordt als zodanig door Chantal Kok behandeld. Chantal Kok zal nooit aan haar mondeling of schriftelijk toevertrouwde gegevens van de deelnemers delen met derden, tenzij daar nadrukkelijk schriftelijk toestemming voor is gegeven door de deelnemer. 

Auteursrecht en eigendom 

 • Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangegeven, komt het auteursrecht op de training en bijbehorende materialen toe aan degene bij wie het intellectuele eigendom ligt binnen Chantal Kok. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van deze persoon mogen lesmaterialen niet worden verveelvoudigd of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking worden gesteld of ten behoeve van derden worden gebruikt. 
 • Lesmaterialen die tijdens de training worden uitgereikt, zijn eigendom van de deelnemer. 

Klachten 

Aansprakelijkheid 

 • Chantal Kok kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of psychische klachten van de deelnemer, noch voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen. 

  

Privacyverklaring 

Chantal Kok is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

Chantal Kok 

Franciscanenlaan 19 

2408 KK Alphen aan den Rijn 

Chantal Kok is de Functionaris Gegevensbescherming. Zij is te bereiken via info@chantalkok.nl.  

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Chantal Kok verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Bedrijfsnaam 
 • Voor- en achternaam 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@chantalkok.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Chantal Kok verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
 • Het afhandelen van jouw betaling 
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
 • Om diensten bij je af te leveren 

Chantal Kok analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Chantal Kok neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Chantal Kok) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Chantal Kok bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens voor onze financiële administratie bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd. 

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Chantal Kok verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Chantal Kok blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

In het kader van de AVG heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Chantal Kok en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@chantalkok.nl 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

Chantal Kok wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Chantal Kok neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@chantalkok.nl.

webdesign door Useo 

 

Scroll naar boven